Спеціально для видання “Українськи юрист” Олена Линник, керуючий партнер GRYPHON GROUP, розповідає про інструменти, за допомогою яких можна виявити реальний фінансовий стан боржника і рівень його платоспроможності

Пані Олено, чим зумовлена необхідність проведення аудиту боржника банку?

Починаючи з січня 2017 року, банки, які працюють на території України, зобов’язані здійснювати розрахунок кредитного ризику за активними банківськими операціями, на підставі вимог Базельських принципів банківського нагляду та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Згідно з Базельськими принципами, регуляторний капітал банку зменшується на суму кредитного ризику, непокритого сформованими резервами банку за активними операціями.
З 2019 року цей розрахунок додатково також включає визначення розміру очікуваних втрат (збитків) внаслідок дефолту боржника. У свою чергу, аудит і Forensic-розслідування є ключовими для встановлення реального фінансового стану боржника і, відповідно, розрахунку кредитного ризику самого банку.

Аудит боржника банку — це класичний аудит? Чи достатньо залучення тільки аудиторів?

Виходячи з нових, імплементованих вимог, здійснюючи аудит боржника, банку необхідно аналізувати як фінансову складову, так і правову. Я вважаю, що ця категорія аудиторських перевірок складається з елементів Forensic-розслідування, адже необхідно виявити наявність корпоративних зловживань, сумнівних трансакцій і шляхів використання кредитних коштів.
Відповідно, класичний аудит доповнюється Forensic-розслідуванням як фінансової, так і корпоративно- правової складової бізнесу. У таких проектах ми пропонуємо комплексне рішення із залученням двох спеціалізованих гравців: адвокатського бюро Gryphon Legal і аудиторської компанії Gryphon Audit. Аудити та експертно-правові висновки з питань українського права, а також аудиторські висновки сьогодні приймаються судами іноземних юрисдикцій, міжнародними фінансовими структурами, фондовими біржами та державними органами.

Що саме, на вашу думку, повинен розкривати Forensic- аудит при реалізації подібних проектів?

Можу сказати з власного досвіду. Ми приділяємо значну увагу таким питанням, як виявлення групи пов’язаних з боржником осіб шляхом визначення ознак значного впливу і контролю в корпоративній структурі власності, ознак спільної економічної діяльності, пов’язаності господарських операцій, а також пов’язаності в групі через управлінський персонал, родинні зв’язки. Також важливо визначити оцінку ступеня впливу в такій групі пов’язаних осіб як через володіння корпоративними правами, так і незалежно від формального володіння ними. Ступінь впливу на фінансовий стан боржника, його економічну діяльність, управлінські рішення та методи здійснення господарських операцій.
Такі дослідження є важливими компонентами Forensic-аудиту та підсилюють діяльність аудиторів відповідно до Міжнародних стандартів аудиту для подальшого визначення кола осіб та інформації, яка повинна бути розкрита в офіційному аудиторському висновку.

Чи досліджуєте ви фінансові операції боржника і куди витрачені гроші?

Безумовно, ми застосовуємо комплексний підхід для формування цілісної картини. Ми уважно аналізуємо кейси, з якими звертається клієнт, вивчаємо регуляторне середовище, наявність бізнес-ризиків і надаємо експертну думку.
Оцінка складових і ланцюжки господарських операцій боржника, в тому числі щодо використання кредитних коштів, їхня економічна сутність та доцільність — підлягає особливо детальному вивченню і є однією з передумов, яка може свідчити про потенційну можливість погашати кредит.
Особливу увагу ми приділяємо оцінці економічної діяльності боржника на предмет наявності ознак фінансового шахрайства в операціях з пов’язаними особами, регулярності та умов повторюваності таких операцій, застосування ринкових цін, ознак оперування сумами заборгованості, іншими істотними умовами, в тому числі здійснення безоплатних операцій.

На що треба звернути увагу при проведенні аудиту?

Вивчаючи кредитну справу боржника, умови отримання кредиту, ми виявляємо суб’єктів, які належать до групи пов’язаних осіб, через поручительства, гарантії та заставне майно, а також фінансові та господарські операції між ними.
Зокрема, керуючись Міжнародними стандартами аудиту, ми визначаємо ознаки наявності консолідації в групі пов’язаних осіб. Консолідована фінансова звітність групи відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Відповідно, консолідується капітал, активи і зобов’язання, доходи і витрати всіх учасників групи.
Окрему увагу варто приділити комбінованій звітності групи, яка передбачає створення групової звітності будь-яких довільно згрупованих компаній. Наприклад, згрупованих у зв’язку з тим, що є пов’язаними особами за кредитними правовідносинами або через наявність внутрішньогрупових господарських операцій.
У зазначених вище ситуаціях вкрай важливо, щоб усі учасники консолідованої або комбінованої групи мали єдині облікові політики і використовували єдиний стандарт ведення обліку та складання фінансової звітності. Якщо в основних компонентів групи використовується Міжнародний стандарт фінансової звітності, необхідно проводити трансформацію інших суб’єктів групи за цими стандартами.

Які результати дає аудит і як визначити наявність шахрайства?

Тільки за умови комплексного аналізу фінансових і господарських операцій між боржником та його пов’язаними особами можливо отримати достатнє розуміння сутності операцій між ними і визначити фактори наявності ризику шахрайства.
Більше того, аудит дає можливість забезпечити підтвердження достовірності та повноти відображення фінансових і господарських операцій, їх відповідності законодавству, повноти і точності відображення цих операцій у фінансовій звітності суб’єктів господарювання. Саме таким чином можна виявити реальний фінансовий стан боржника і рівень його платоспроможності.

Назвіть ключові переваги Forensic-аудиту?

Результати Forensic-аудиту, проведеного сертифікованими фахівцями, мають на меті надати достовірні фінансові результати боржника, в тому числі наявність економічної обґрунтованості внутрішньогрупових операцій між пов’язаними особами. А також виявити ризики, які можуть вплинути на платоспроможність досліджуваного суб’єкта, а отже, на його можливість погасити кредит. Крім того, Forensic-аудит надає банку об’єктивну інформацію, яка може бути важлива для впровадження ефективних внутрішньобанківських комплаєнс-процедур.