Програма Кандидата до Ради Аудиторської палати України Линник Олени Анатоліївни

Створення практики та рекомендацій застосування МСА

Відповідно до ч. 4 статті 47 Закону про аудит, Аудиторська палата узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запити щодо спірних та складних питань.

На мою думку, важливим є регулярне інформування САД про найпоширеніші помилки в сфері надання аудиторських та інших дозволених послуг. Я вважаю, що інформаційні та довідкові матеріали повинні публікуватися кожного року у формах:

 • узагальнень типових помилок, виявлених під час перевірок САД
 • рекомендацій щодо запобігання їх виникненню та виправлення

Оперативне інформування аудиторських спільноти про типові помилки, виявлені під час перевірок САД, піднімуть рівень якості аудиторських послуг, допоможе аудиторам комплексно та повноцінно застосовувати вимоги нових МСА, що в свою чергу підвищить рівень прозорості аудиторської діяльності та поваги до аудиторської професії в цілому.

Участь у нормотворчій діяльності

Відповідно до ч. 4 статті 47 Закону про аудит, Аудиторська палата:

 • бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності
 • формує пропозиції з питань нормативно-правового забезпечення аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів державної влади, суб’єктів законодавчої ініціативи

Сьогодення вимагає активного залучення аудиторської спільноти до реформ у сфері аудиторської діяльності – як законів, так і підзаконних нормативних актів. Члени Ради АПУ повинні вільно володіти правилами:

 • аналізу законодавства
 • нормопроектувальної техніки
 • чіткої взаємодії з органами державної влади
 • представництва інтересів професійної спільноти в органах професійного самоврядування та громадських обʼєднаннях

На посаді члена Ради АПУ я зосереджу роботу на нормативній діяльності, спрямованій на:

 • заповненні прогалин та усуненні неточностей у нормативних актах
 • взаємодії Аудиторської палати України та органів державної влади
 • ініціюванні доповнень закону про аудит і підзаконних актів ОСНАД
 • консультативно-експертній роботі в сфері аудиту

Захист прав аудиторів

Україна зараз у процесі глобальних реформ у сфері аудиторської діяльності. Це означає, що нововведенні норми та положення повинні бути зрозумілими аудиторській спільноті, правильно трактуватися як регулятором, так і аудитором, транспарентно застосовуватися всіма учасниками професійного ринку, регуляторами, особливо під час процедур притягнення аудиторів і САД до професійної відповідальності.

Глобальні реформи, як правило, не стільки удосконалюють, скільки призводять до колізій, нагромадження правових норм та ускладнення правового регулювання, що впливає на здійснення ефективної діяльності.

Відсутність системного підходу може стати найбільшою вадою в законотворчому процесі. У той же час, тільки системний правозастосовчий підхід може бути продуктивним при реалізації правових ідей та правових ідеалів законодавця.

Невчасне впровадження процесуальних норм у порівнянні з матеріальним правом та дуже повільне їх розроблення може стати наступною суттєвою проблемою глобальної реформи аудиту, на вирішення якого мають бути спрямовані всі зусилля регуляторів.

Вищевикладене говорить про те, що зараз вкарай важливо зосередити увагу на глибині та якості нових нормативно-правових актів, щоб новостворюваний правовий масив не був поверхневим і не заповнився недієвими нормами права.

Ініціювання міжнародного і внутрішнього співробітництва з:

 • Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
 • Радою з міжнародних стандартів аудиту
 • Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Міжнародною федерацією бухгалтерів
 • Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України
 • Аудиторським комітетом НБУ

Кооперація у напрямку роботи з ОСНАД для:

 • делегування передбачених законом повноважень від ОСНАД АПУ
 • уніфікації підходів до проведення перевірок САД, притягнення аудиторів до професійної відповідальності

Взаємодія з громадськими обʼєднаннями, зокрема з тими, які спеціалізуються в сфері права, для:

 • покращення рівня теоретико-практичного забезпечення діяльності АПУ
 • напрацювання єдиного підходу до тлумачення положень закону про аудит