Ми підготували для вас комплексну пам’ятку щодо однієї з головних новел українського законодавства – оподаткування КІК


1. Передумови – План BEPS

Міжнародна спільнота в особі лідерів “Великої двадцятки” ухвалила амбіційний та всеосяжний план з відновлення довіри до міжнародної податкової системи.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – це план дій  щодо контролю над розмиванням оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, що об’єднує більш ніж 135 країн та юрисдикцій.

План BEPS направлений на боротьбу з:

 • штучним переміщенням прибутків в юрисдикції з низьким рівнем або повністю відсутнім оподаткуванням, у яких економічна діяльність є незначною або взагалі відсутня;
 • зменшення податкової бази за рахунок відрахувань, таких як відсотки або роялті.

2. Передумови – Українське законодавство

Положення про контрольовані іноземні компанії були впроваджені Законом України №466-IX на виконання кроку 3 плану дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – визначення контрольованих іноземних компаній та їх оподаткування.

Метою цих положень є протидія переміщенню прибутку в офшорні юрисдикції, з фактичною відстрочкою чи несплатою податків контролюючою особою.

Щоб нівелювати ризик настання негативних податкових наслідків, слід ліквідувати КІК до 1 січня 2022 року.


3. Що таке КІК?

Держава може оподатковувати прибуток іноземних компаній, які знаходяться під контролем її резидентів.

Контрольована іноземна компанія (КІК) – юридична особа, яка

1) зареєстрована в іноземній державі та

2) знаходиться під контролем резидента України.

Партнерства, трасти, фонди можуть прирівнюватися до КІК.

Іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України:

 • володіє часткою більше 50%;
 • володіє часткою більше 10% (за умови, що сукупна частка всіх резидентів більше 50%);
До кінця 2023 звітного року іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України володіє часткою більше 25%(за умови, що сукупна частка всіх резидентів більше 50%).
 • здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Фактичний контроль передбачає здійснення суттєвого впливу на рішення юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами і прибутком, припинення діяльності.

Особа також вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, якщо вона є:

 • у трасті: засновником;
 • у фонді: власником майна фонду, до активів якого входить зазначена частка;
 • у партнерстві: учасником партнерства, до активів якого входить зазначена частка.

4. Як оподатковується прибуток КІК?

Платником податку щодо прибутку контрольованої іноземної компанії є кожна контролююча особа.

Формула розрахунку податку:  
КІК-податок = (скоригований прибуток КІК +/- податкові різниці) * частка контролюючої особи в КІК * ставка податку

Скоригований прибуток КІК – прибуток КІК відповідно до даних її неконсолідованої звітності.

Ставки податку для контролера-фізичної особи:

 • 18% ПДФО + 1,5% ВЗ (для нерозподіленого прибутку КІК або доходу, отриманого від КІК, окрім дивідендів);
 • 9% ПДФО + 1,5% ВЗ (для прибутку КІК, який розподіляється шляхом виплати дивідендів фізичній особі до подання звіту про КІК або після його подання, але не пізніше закінчення другого календарного року після звітного).

Ставка податку для контролера-юридичної особи:

 • 18% податку на прибуток (збільшення прибутку до оподаткування на прибуток КІК).

5. У яких випадках прибуток КІК звільняється від оподаткування?

1) Між Україною та державою місцезнаходження КІК є договір про уникнення подвійного оподаткування, а також

2) Виконується щонайменше одна з наступних умов:

 • КІК сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за 13%;
 • частка пасивних доходів становить не більше 50% загальної суми доходів.

Незалежно від вищезазначених умов прибуток КІК звільняється від оподаткування якщо:

 • дохід усіх КІК однієї контролюючої особи не перевищує еквівалент 2 мільйони євро;
 • частки КІК перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі;
 • КІК є благодійною організацією.
Якщо прибуток КІК повністю звільняється від оподаткування, контролююча особа все одно зобов’язана подавати звітність про КІК.

6. Як звітувати про КІК?

Звітний період КІК – календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.

Контролююча особа подає звіт про КІК одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

До звіту про КІК додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку за звітний рік.

Важливо!  
У разі наявності у ДПС сумнівів щодо достовірності поданої фінансової звітності, вона має право вимагати аудиторський висновок, що підтверджує таку фінансову звітність.   Такий письмовий висновок не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.

Резидент зобов’язаний повідомляти ДПС про кожен факт виникнення чи припинення в нього статусу контролюючої особи.


7. Яка відповідальність за порушення правил оподаткування КІК?

ПорушенняСанкція
Неподання контролюючою особою звіту про КІК220 тис. грн.
Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК2 тис. грн. за кожен день неподання, але не більше 110 тис. грн.
Невідображення контролюючою особою у звіті про КІК відомостей щодо наявних КІК3% доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК (більша сума), але не більше 2,2 млн грн.
Неповідомлення контролюючою особою про початок або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою660 тис. грн.
Неподання або подання не в повному обсязі контролюючою особою документації з трансфертного ціноутворення, інших копій первинних документів щодо КІК на запит ДПС3% доходу КІК, щодо яких не було подано документації, але не більше 2,2 млн грн.
Неподання звіту про КІК протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати фінансових санкцій11 тис. грн. за кожен день неподання, але не більше 660 тис. грн.
Важливо!  
Зазначені санкції не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних років.