15 червня 2021 р. ВРУ було прийнято закони №1539 і №1542 про детінізацію доходів (Закон про податкову амністію).

Нововведення передбачає здійснення протягом одного року громадянами одноразового добровільного декларування раніше незадекларованих чи неоподаткованих активів.


1. Хто декларує та що декларується?

Одноразову добровільну декларацію подають:

  • фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
  • фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент  набуття об’єктів декларування або доходів, які були використані для придбання таких об’єктів, і які є чи були платниками податків.
Активи фізичної особи:
Активи в розумінні положень щодо застосування одноразового декларування – це грошові активи, майно, майнові права.
Грошові активи в розумінні положень щодо застосування одноразового декларування  – це:
– кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках;
– грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;
– права грошової вимоги (у тому числі кошти, позичені третім особам за договором позики);
– активи у банківських металах, пам’ятні банкноти та монети, електронні гроші.

Одноразово добровільно декларуються активи, що:

– знаходяться на території України та/або за її межами;

– набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх отримання оподаткуванню в Україні;

за які не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори, та/або які не було задекларовано протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.


2. За які податкові періоди можна задекларувати активи та коли декларувати й сплачувати збір?

Дохід та активи декларуються за будь-які податкові періоди, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Сплата збору проводиться протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.


3. Які ставки податків?

Одноразовий збір із згаданого декларування справляється за значно меншими ставками, ніж сплачуються податки в звичайному режимі.

3.1. ставка податку 5 % застосовується до

3.1.1. валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні (банківські метали, національна валюта (гривня) та іноземна валюта)

3.1.2. права грошової вимоги до резидентів України (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи)

3.1.3. таких об’єктів декларування, зареєстрованих в Україні, як:

нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості);

До нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які:
а) не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;
б) не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію.

рухоме майно (транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми; інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

частки (паї) у майні юридичних осіб (або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності);

цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

права на отримання дивідендів, процентів (чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи);

інші активи фізичної особи, (у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу).

3.2. ставка податку 9 % застосовується до

3.2.1. валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах (банківські метали, національна валюта (гривня) та іноземна валюта);

3.2.2. до права грошової вимоги до нерезидентів України ((у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики);

3.2.3. тих же об’єктів декларування, які зазначені в п. 1.3 щодо ставки 5%, але які знаходяться за кордоном.

Але!!!

До 1 березня 2022 року ця ставка збору застосовується у пільговому розмірі  7 %.

3.3. ставка податку 2,5 % застосовується до: 

– номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.


4. Чи можлива сплата збору в розстрочку?

Сплатити збір можна не відразу, а трьома рівними частинами поступово.

Строки:

  • перший платіж – протягом 30 днів з дати подання декларації;
  • другий – до 1 листопада 2023 року;
  • третій – до 1 листопада 2024 року.

Проте, ставки збору тоді будуть дещо вищими:

  1. 6 % (три платежі по 2 %) — замість 5 %;
  2. 11,5 % (три платежі по 3,83 %) — замість 9%, або 9,5 % (три платежі по 3,17%) — замість 7%;
  3. 3 % (три платежі по 1%) — замість 2,5%.

5. Як декларувати?

На дату подання декларації кошти декларанта в національній та іноземній валютах, банківських металах мають бути розміщені на рахунках у банках України та/або на рахунках у банках та/або інших фінансових установах за кордоном.

Тобто, готівка повинна бути переведена на рахунки.

В декларації не зазначається інформація про джерела  одержання декларантом об’єктів декларування. 

Важливо!

Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених цим пунктом.


6. Які гарантії в разі декларування та сплати збору?

а) Звільнення декларанта від кримінальної та адміністративної  відповідальності за за ухилення від сплати податків.

б) Звільнення та від обов’язку сплати податків щодо доходів, які стали джерелом одержання  активів, зазначених декларантом в одноразовій декларації.

в) Декларації не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах.

г) Відомості, що містяться у відповідних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню ДПС без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.