КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Консолідація фінансової звітності групи передбачає підготовку фінансової звітності пов’язаних осіб, –  підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці.

Консолідована фінансова звітність за МСФЗ складається на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. У разі подання материнською компанією консолідованої фінансової звітності, разом з нею подається консолідований звіт про управління.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном комунального сектору економіки, крім власної фінансової звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.

 

КОЛИ ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

Ключовою підставою для консолідації фінансової звітності є наявність у материнської компанії – інвестора, контролю над дочірніми компаніями – об’єктом інвестування.

Ключовою умовою наявності контролю інвестора над дочірніми компаніями є те, інвестор має права на результати діяльності дочірніх компаній та несе всі ризики, що пов’язані з результатами діяльності групи, у тому числі може впливати на результати діяльності групи завдяки своїм владним повноваженням.

 

ДЛЯ КОГО ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

Обов’язок консолідації фінансової звітності групи покладено на материнську компанію.

Відповідно до національного законодавства, материнська компанія, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язана складати та подавати консолідовану фінансову звітність групи підприємств, які вона контролює.

 

ВИМОГИ ДО ОБЛІКУ

Консолідована фінансова звітність групи передбачає наступні правила обліку:

  • об’єднує подібні статті активів, зобов’язань, капіталу, доходу, витрат та грошових потоків материнського підприємства з аналогічними статтями його дочірніх підприємств
  • згортає (виключає) балансову вартість інвестицій материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві та частки материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства
  • виключає повністю внутрішньогрупові активи та зобов’язання, капітал, дохід, витрати та грошові потоки, пов’язані з операціями між суб’єктами господарювання групи