ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

Облікова політика – це внутрішній документ підприємства, який має враховувати індивідуальні особливості його бізнес процесів, сфери діяльності та суть господарських операцій. 

Підприємство зобов’язане встановлювати критерії до обрання та змінювання облікових політик разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок. 

 

ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ТА ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ

Облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, що застосовуються суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

Облікові політики дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції суб’єкта господарювання, інші події та умови, до яких вони застосовуються. 

Зміни в облікових оцінках – це коригування балансової вартості активу або зобов’язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов’язань та пов’язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань.

Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок. 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Опис облікових політик є обов’язковою частиною повного пакету фінансової звітності за МСФЗ, що ідентифікує основні принципи та правила, бухгалтерського обліку підприємства при підготовці фінансової звітності.

Поєднуючи загальні вимоги облікових стандартів та специфіку діяльності конкретного підприємства, облікові політики націлені на досягнення кінцевого результату – складання достовірної фінансової звітності. При цьому, рішення зафіксовані в облікових політиках безпосередньо впливають на вибір підходів до обліку доходів та витрат, а також елементів, що їх формують.